چاپ امنیتی:

با توجه به آمار بسیار بالای جعل اسناد در دنیا، رایان در کنار ویژگی های طراحی امنیتی، با استفاده از مرکب های امنیتی مانند حرارتی و یا نامرئی، تلاش در پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود برای حفظ امنیت مدارک آنان در برابر جاعلان را دارد.


Smile